Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Sometaito.com :
ASIAKASREKISTERI REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sometaito Oy (y-tunnus 2341936-5)
posti-osoite:
Tilihelander
Kauppakuja 1 A 6
31900 Punkalaidun

Puh: +358465328078
Info@sometaito.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Soile Heiniö
01900 Nurmijärvi
Puh: +358465328078

Rekisterin nimi
Sometaito Oy käyttäjä- ja asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Sometaito Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Sometaito Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• nimi
• postiosoite
• sähköpostiosoite
• puhelinnumerot

Rekisterin tietosisältö voi olla näistä yksi tai useampi tieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Sometaito Oy:n palveluita tai osallistuessaan Sometaito Oy:n markkinointi-/arvontakampanjoihin tai tilatessaan uutiskirjeitä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yleisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

Järjestelmien toimintavarmuus

Yhteys www.sometaito.com  verkkosivuun on aina ssl-salattu. Toimintavarmuus pyritään takaamaan OVH:n toimesta. Mikäli palvelun käyttö estyy merkittävästi, kompensaatiosta sovitaan tapauskohtaisesti.

Sometaito Oy sitoutuu ilmoittamaan havaituista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille viimeistään 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, Sometaito Oy sitoutuu ilmoittamaan tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen.

Tietojen luovutus

Rekisteriä tai sen osia voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sometaito Oy
/Tilihelander
Kauppakuja 1 A 6
31900 Punkalaidun

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Sometaito Oy:lle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla info@sometaito.com